messager
 
เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พังโคนศรีจำปา
อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

บุคลากรภายใน
ปลัดเทศบาล
นายแมน วรวะลัย
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 095-6691417
นายแมน วรวะลัย
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 095-6691417
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2566
check_circle แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(EIT)

image ป้ายประชาสัมพันธ์
การขยายระยะเวลา การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567
ยินดีต้อนรับเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา
เราจะก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน
วัดพระธาตุศรีจำปามหารัตนาราม
นโยบายไม่รับของขวัญ ( NO gift policy )
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
สัญลักษณ์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview11
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview6
ลานกีฬาภายในเขตเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview9

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ บริเวณหนองบ่อใหญ่ ม.5 และพื้นที่สาธารณประโยชน์ในชุมชนทั้ง 11 หมู่บ้าน[21 มิถุนายน 2567]
การเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาฯ[4 มิถุนายน 2567]
การเข้าร่วมกิจกรรม รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ ส[4 มิถุนายน 2567]
พิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 3 มิถุนายน 2567 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี [3 มิถุนายน 2567]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหาร
นายวัฒนา วิชะนา
นายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ : 089-9443229
นายวัฒนา วิชะนา
นายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ : 089-9443229
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานผลการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
folder ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น

สถิติ sitemap
วันนี้ 12
เดือนนี้1,965
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)44,282
ทั้งหมด 156,188


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่หนังสือเรื่อง
21 มิ.ย. 2567
ที่ สน0023.5/ว160 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เรื่องโอนเงินรายได้จากค่าใบอนุญาตขายสุรา ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ .ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิิ่นในจังหวัดสกลนคร
20 มิ.ย. 2567
ด่วนที่สุดที่สน0023.5/ว11896ลงวันที่20มิถุนายน2567 เรื่อง การดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)ระยะที่๕รุ่นที่๒๓-๒๔
20 มิ.ย. 2567
ด่วนที่สุดที่สน0023.5/ว159ลงวันที่20มิถุนายน2567 เรื่องขอความอนุเคราะห์ให้ความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัทฤิทธิ์ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖0
20 มิ.ย. 2567
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.6/ว11924 ลว. 20 มิ.ย. 67 เรื่องการขับเคลื่อนกิจกรรม อถล. และคัดเลือก คกก.เครือข่าย อถล.
19 มิ.ย. 2567
ที่ สน 0023.6/ว 11735 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่อื่นของรัฐ พ.ศ. ...ที่ออก ตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562
19 มิ.ย. 2567
ที่ สน 0023.5/ว158 ลงวันที่ 19มิถุนายน 2567 เรื่องการโอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
10/06/2567
20/06/2567
หารือเกี่ยวกับประเภทของสิ่งปลูกสร้าง และการวัดขนาดสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สน.คท.
19/06/2567
19/06/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
19/06/2567
19/06/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค.
19/06/2567
19/06/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 19
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 19]
กม.
19/06/2567
19/06/2567
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์
กพส.
19/06/2567
19/06/2567
ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลญี่ปุ่น โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน Young Leaders หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง) (Environmental Management) ฯ

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ